Downloads - Voorbeeldbrieven - SOS-Jeugdzorg

SOS-Downloads

Omhoog

Voorbeeldbrieven

Gemeentelijke instellingen zijn bestuursorganen
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Gemeentelijke instellingen zijn bestuursorganen incl voorbeelbrieven
Opvragen schooldossier AVG 30-06-2018
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Voorbeeldbrief opvragen leerlingsdossier

 

Schooldossier opvragen gezaghebbende ouders

Ouders willen weten wat over hun kind staat geschreven, maar krijgen daar niet de mogelijkheid toe. Dit komt doordat scholen niet weten – en in sommige gevallen niet willen weten – dat ouders altijd recht hebben op inzage in dit dossier.
Sterker nog, inzage staat in de wet gelijk aan een kopie van het volledige dossier. Onze wetgever heeft dit vastgelegd in de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), artikel 12, 15, 16 en 30. 

Print de brief uit en onderteken hem. Stuur hem vervolgens aangetekend op. #Succes #SamenSterk

AANVRAAG indicatie maatwerkvoorziening B en W schriftelijk ALTIJD
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Hulp vragen aan je gemeente

Verplicht procesverbaal
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Verplicht proces-verbaal Opvragen van het verplicht proces-verbaal van je rechtszitting, het simpelste kan je dat doen door gewoon naar de rechtbank te bellen. Zeg wie je bent en wanneer de zitting heeft plaatst gevonden en dat je graag per omgaande het proces-verbaal van de zitting wilt ontvangen. Dan zijn er 2 scenario’s mogelijk: Het wordt direct in orde gemaakt en je krijgt het PV thuis gestuurd.Vaak is het ook zo dat je een of ander ‘lulverhaal’ krijgt, waarom ze het niet willen geven. Dan kan je een hele discussie aangaan(als je daar zin in hebt) en de wetsartikelen aanhalen die hier in onderstaande voorbeeldbrief ook vermeld staan,( Ik verwijs naar de artikelen uit het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering: artikel 91, artikel 279 lid 1 en artikel 290 lid 2, waaruit blijkt dat u verplicht bent mij als belanghebbende de processen verbaal te verstrekken.) Willen ze het dan nog niet opsturen. Dan schrijf je onderstaande brief en zul je het snel in huis hebben.
gespreksnotitie voorbeeld
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Hoe maak ik een gespreksnotitie.
Opvragen politiedossier-AVG
Rating: 4 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Opvragen politiedossier Het is dus de bedoeling dat met deze voorbeeldbrief, welke trouwens effectief is gebleken, er een verandering teweeg gebracht kan worden. Politie Twente heeft inmiddels te kennen gegeven a) de brief ontvangen te hebben en b) aankomende week het gevraagde dossier inclusief contactjournalen en aanvullende communicatie voor de betrokkene klaar te hebben liggen op het bureau in Almelo, waar ze het op vertoon van ID kan ophalen. Tevens werd er nog in de respons vermeldt dat ze aangenaam verrast waren met de volledig correct opgestelde en gemotiveerde brief. Dus dit is een 100-punter voor effectiviteit in dit geval. Je kan een dergelijke brief altijd richten aan de korpschef direct overigens, die besteed al het werk weliswaar uit. Een privacy functionaris zal ermee aan het werk gaan. Nu hopen dat er ook bij andere districten navolging komt in deze werkwijze!

Verzoekschrift wijziging dossier ex art. 12 en 16 AVG en art 3-juni-2018
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Voorbeeld verzoekschrift wijziging dossier ex art. 12 en 16 AVG en art 3.3 JW

Dit artikel maakt het mogelijk om ALLE informatie in je dossier te laten corrigeren als het foutief opgetekend is, en de GI, RvdK etc. dienen dat binnen 4 weken te doen!

Het gaat dus niet alleen om de NAWT(Naam, Adres, Woonplaats en Telefoonnummer gegevens). en aansluitende personalia! Over artikel 12 en 16 AVG (fouten in dossier corrigeren), daarvan waren (een aantal van) jullie nog niet volledig overtuigd dat het ook van toepassing was op het hele dossier....

Artikel 12 en 16 AVG stelt letterlijk "fouten in het dossier"... en in de MvT is ook opgenomen dat het hier om het "gehele dossier" gaat, en niet alleen om de NAWT-gegevens zoals logischer wijs onder de AVG aangenomen kan worden. art. 12 en 16 AVG is dus

DE ingang om fouten in je dossier bij de instanties te laten corrigeren...: "MAAK ZE GEK en ga die waslijsten met fouten, inclusief bewijzen, en verzoekschrift onder artikel 12 en 16 AVG insturen!" Weigering moet schriftelijk

Wie zijn medisch dossier wil opvragen
Rating: 4 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Wie zijn medisch dossier wil opvragen (voorbeeldbrief) Wie zijn medisch dossier wil opvragen, kan het best een korte, bij voorkeur aangetekende, brief schrijven aan de betreffende arts of behandelaar. Doe daar dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij. Meld dat u uw medisch dossier wilt inzien. De wet zegt dat de zorgverlener de gevraagde gegevens zo snel mogelijk moet verstrekken. Voor een medisch dossier inzien kunt uw een termijn van twee weken als redelijk zien. Voor de kopieën mag het ziekenhuis of de zorginstelling u maximaal € 0,23 per pagina in rekening brengen. Laat u niet afwimpelen met allerlei smoesjes, u heeft recht op inzage van uw eigen medische dossier.
verbod-informatieverstrekking-art-7.3.12-JW
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
**BELANGRIJK**TIP**BELANGRIJK**TIP**BELANGRIJK**TIP** De overheid verzamelt dus feitelijk al gegevens voor STATISTISCH ONDERZOEK Kijk nu even naar artikel 7.3.12 van de Jeugdwet. En dan specifiek het tweede lid. Artikel 7.3.12 1. In afwijking van artikel 7.3.11, eerste lid, kunnen zonder toestemming van de betrokkene ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid, opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, kinderbescherming of jeugdreclassering aan een ander desgevraagd inlichtingen over de betrokkene of inzage in het dossier worden verstrekt indien: a. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad, of b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlan
DossierOpvragen-GI_RvK-Artikel 12 -15-30 AVG - VB 01-07-2018 AVG in opgenomen
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

DossierOpvragen-GI_RvK-Artikel 12 -15-30 AVG - VB 01-07-2018  AVG in opgenomen

Tijdens of na een VT, RvdK, jeugdzorg-procedure of zelfs iets met scholen, leerplicht etc..., kun je gebruik maken van verschillende wetten om de complete dossiers over jouw kind(eren) op te vragen. Voorwaarde hiervoor is dat je ouderlijk gezag hebt, anders kun je alleen informatie opvragen die jou betreft.
Grondslag hiervoor ligt in artikel 245, Boek 1 Titel 14 BW:
Minderjarigen staan onder gezag.
Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij.
Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend.
Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend.
Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte.

 

 

Dossier opvragen (jeugd)GGZ en overige hulpverlening art.12 -15-30 AVG 01-07-2018
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Voorbeeld Verzoekschrift dossier Hulpverlening diversen

Dossier opvragen (jeugd)GGZ en overige hulpverlening art.12 -15-30 AVG  01-07-2018

Instructie:
Deze brief is opgesteld om het dossier van je kind of jezelf op te vragen bij de betrokken (Jeugd) GGZ-instelling. Vul alle in rood en tussen [] vermelde gegevens in, passend bij je eigen gezin.

*weghalen wat niet van toepassing is
Print de brief uit en onderteken hem. Stuur hem vervolgens aangetekend op. #Succes #SamenSterk

Ingebrekestelling verzoekschrift afschrift dossier Voorbeeldbrief Ingebrekestelling-School Voorbeeldbrief(versie AVG 01-07-18)
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Hoe schrijf ik een ingebrekestelling.

Ingebrekestelling verzoekschrift afschrift dossier school
Voorbeeldbrief
Ingebrekestelling-School Voorbeeldbrief(versie AVG 01-07-18)

Als de termijn van leveren van de gevraagde gegevens, is verstreken. In dit bestand vind je een voorbeeldbrief.

Geen-Toestemming-verklaring-art-6-AVP-Voorbeeldbrief-versie-1
Rating: 4 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Geen-Toestemming-verklaring-art-6-AVP-Voorbeeldbrief

Deze brief is opgesteld in het formaat van een e-mail, hetgeen onder de huidige wetgeving tevens als geldige schriftelijke communicatie wordt beschouwd! Deze brief wordt MOET geadresseerd worden aan ELKE betrokken behandelaar/instantie in het leven van je kind! De GI/RVK krijgt slechts een kopie!!!

Opvragen leerplichtdossier AVG 30-06-2018
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Opvragen leerplichtdossier AVG 30-06-2018

Betreft: Verzoekschrift AVG artikel ), artikel 12, 15, 16 en 30.

Recht op vergetelheid- AVG- nieuw
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Recht op vergetelheid

Voorbeeldbrief verzoek om persoonsgegevens te wissen

Voorbeeld verzoek opheffing OTS en beëindiging UHP van artikel 1:265 d BW op grond van gewijzigde omstandigheden
Rating: 0 / 0 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

 

Voorbeeld verzoek opheffing OTS en beëindiging UHP van artikel 1:265 d BW op grond van gewijzigde omstandigheden. (voor ouders met gezag)
Kan natuurlijk ook door ouders gebruikt worden, die in een andere situatie zitten dan de toeslagaffaire. Dit is nu als voorbeeld genomen.