SOS-Beleidsplan - SOS-Jeugdzorg

SOS-Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2024

Stichting SOS-Jeugdzorg                                                

Inhoudsopgave    

                                                                                                      

1. Doelstellingen van Stichting SOS-Jeugdzorg                                                                

2. Wijze van werving van gelden                                                                                  

3. Beheer van het vermogen 

  • Bestuur     
  • Activiteiten bestuur                                                                                    

 4. Besteding van het vermogen                                                                                    

 

1.    Doelstellingen van Stichting SOS-Jeugdzorg

Stichting SOS-Jeugdzorg heeft een postadres Veranda 16 1628 JV  te Hoorn er is geen bezoekadres.

 

De doelstellingen van Stichting SOS-Jeugdzorg zijn:

SOS-Jeugdzorg is een stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft het Nederlandse stelsel van jeugdbescherming te verbeteren. Dit trachten wij te bewerkstelligen door actief deel te nemen aan het publieke debat, het informeren, adviseren en het bijstaan van ouders die op welke wijze dan ook te maken krijgen met jeugdbeschermings-maatregelen.

Een aantal van onze sub-doelstellingen op een rij waar wij ons ook voor willen inzetten:

       minder uithuisplaatsingen, minder ondertoezichtstellingen door betere rechtsbescherming in het familierecht (Peter PrinsenDe bijbehorende petitie klik hier

       Het onder de aandacht brengen bij de politiek dat er actief gewerkt moet worden aan terugkeer naar huis, zoals vermeld in wetsartikel: BW 1:262

 

       actief deel nemen aan het politieke en maatschappelijke debat over de sector jeugdzorg

 

       het informeren, adviseren en het bijstaan van ouders die te maken krijgen met een jeugdbeschermingsmaatregel

 

       het aanpassen van de verplichte meldcode voor zorg-professionals.

 

       betere en constructieve samenwerking tussen pleeg- en biologische ouders

 

       Ouders ondersteunen en adviseren in het voortraject (drang en dwang kaders)

       Doorontwikkelen van de workshop “Allemaal gekkies” waarin de verbinding wordt gezocht met  jeugdzorgmedewerkers, ouders en jongeren.

 

2.    Wijze van werving van gelden

Stichting SOS-Jeugdzorg ontvangt haar inkomsten voornamelijk door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.

 

3.  Beheer van het vermogen 

Bestuur 

Stichting SOS-Jeugdzorg heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. 

Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester. 

      Voorzitter is  Yvonne Fiege

      Secretaris  wordt binnenkort in voorzien

      Penningmeester is Tessa Fiege tevens zal zij zich inzetten als jongeren vertegenwoordiger 

 

      Algemeen bestuurslid is Ranada van Kralingen communicatie en organisator workshops
 en neemt tijdelijk de taken van de secretaris waar

 

Activiteiten bestuur

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal éénmalig per jaar samen voor een bestuursvergadering. 

 

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1.     Het opzetten en begeleiden van projecten, bv de workshop “Allemaal gekkies”

2.     Het  onderhouden van een platform  waar ouders en jeugdigen met hun vragen, verhalen terecht kunnen

3.     Ouders voorzien van  relevante juridische informatie

4.     Het publieke debat voeren, d.m.v. het bezoeken van relevante congressen, bijeenkomsten, perscontacten, netwerken, contacten met andere ouderorganisaties en het gesprek aangaan met jeugdhulpaanbieders en  de jeugdbeschermingketen

5.     Voorlichting en folder materiaal

6.     Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

 

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer: 

1.     Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;

2.     Beheren van de gelden;

3.     Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

 

4.     Binnen de (financiële) mogelijkheden van de begroting zal het bestuur vrijwilligers waarderen in de vorm van leuke activiteiten en onkosten/vacatie vergoeding voor gemaakte kosten

 

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Alleen de werkelijk gemaakte kosten bij de uitoefening van de vrijwilligerswerkzaamheden komen in

aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten op basis van een declaratie volgens een vast modelformulier.

 

4.  Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting SOS-Jeugdzorg. 

1.     De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. 

2.     De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere activiteiten te ontplooien die passen binnen de doelstellingen van onze stichting

3.     De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.